Skip to content

Avgiften beror på den sammanlagda inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört, och på hur många barn ni har plats för i förskolan. Ni betalar maxtaxan om ni i hushållet tjänar totalt 56250 kronor i månaden eller mer innan skatt. Du kan läsa längst ner på sidan vad som räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Du ska betala avgift från och med det datum som ditt/dina barn börjar på Solhems förskola. Avgiften betalas innevarande månad.
Avgift för barn tre till fem år får ett avdrag om 30% på avgiften from augusti månad året då barnet fyller tre år.

Se till att du betalar rätt avgift. Du ska anmäla så snart som möjligt om din inkomst ändras, eller om något annat som påverkar avgiften ändras.

Kontrollera att du betalar rätt avgift! Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand.

Om vi ändrar din avgift gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala maxavgiften.

Avgiftsgrundande inkomst
Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt.
Som avgiftsgrundande inkomst räknas också föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, vuxenstudiebidrag,
inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter, pension, sjukbidrag, rehabiliteringspenning,
skattepliktigt vårdbidrag, korttidsstudiestöd, skattepliktigt utbildningsbidrag, livränta, periodiskt understöd, arvoden,
ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst,
beskattningsbara naturaförmåner som bilförmån och bostadsförmån.
Följande är inte avgiftsgrundande inkomst: försörjningsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.

VistelsetiddBarn 1Barn 2 Barn 3Barn 4
Heltidsavgift3% av inkomsten2% av inkomsten1% av inkomsten0% av inkomst
Högsta avgift1688 kr1125 kr563 kr0 kr  
Avdrag för allmän förskola (3-5år)30%30%30% 

VistelsetidBarn 1Barn 2Barn 3Barn 4
25 tim/v
(föräldraledig,arbetssökande)
2,5% av lön1,8% av lön1% av lön0% av lön
Högsta avgift1406 kr1013 kr563 kr0 kr
15 tim/v
(föräldraledig,arbetssökande)
2% av lön1,6% av lön1% av lön0% av lön
Högsta avgift1125 kr900 kr563 kr0 kr
Avdrag 30% för allmän förskola för barn 3-5 år30%30%30%