Skip to content

Föräldrarådet ska vara ett forum för inflytande, dialog, delaktighet, information och diskussion där föräldrar på frivillig basis deltar tillsammans med VD/rektor/personal.

Syftet med föräldrarådet är att ta tillvara föräldrars engagemang och kunnighet samt öka föräldrars delaktighet i förskolans arbete. Ett exempel på detta kan vara arbetet för en trygg och säker miljö på förskolan, aktiviteter vid gemensamma samkväm och annat som är aktuellt.
 
Föräldrarådets medlemmar är rådgivande utan formell beslutanderätt.
Att vara representant i föräldrarådet är ett aktivt, frivilligt val man gör som förälder och bygger på att man har lust och kraft att engagera sig för att utveckla samarbetet mellan förskola och hem.

Vill man som förälder vara med på enstaka föräldrarådsmöten för att ”prova på”, är man välkommen. Föräldrarådets medlemmar avgör vad som ska tas upp på dagordningen vid varje tillfälle.

Rektor är sammankallande till möte 1-2 gånger per termin.
Dagordning skall finnas till varje möte och vara VD/rektor tillhanda två veckor innan föräldrarådsmöte.
Protokoll från mötet skall skrivas och delges alla föräldrar. De flesta frågor kan tas upp till diskussion, information eller dryftas på annat sätt, men det finns en begränsning för föräldrarådet som aldrig kan behandla frågor som berör enskild person antingen det gäller barn, förälder eller personal. Dessa frågor handläggs av rektor, VD eller personal.

Föräldrarådet skall heller inte involveras i det pedagogiska arbetet, t.ex. planering av undervisning. Däremot kan det finnas med som en informationspunkt.

I föräldrarådet ingår:
Föräldrarepresentanter
personalrepresentanter
VD/ Rektor