Skip to content

Dina rättigheter
Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till registerutdrag
Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. Kontakta VD för registerutdrag.

Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. Kontakta VD för rättelse.

Rätt till att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss. Kontakta VD för att återkalla samtycke.

Rätt till radering
Du har rätt att få din data som vi behandlar raderad efter att er/era barn slutar på Solhem. Detta sker automatiskt.

Vilken typ av data vi behandlar
Vi samlar in och behandlar följande data om dig: Vid ansökan om plats: Barnets namn och personnummer. Vårdnadshavares namn, adress mobilnummer samt e-postadress. Kunduppgifter: Det inskrivna barnets namn, personnummer, adress, samt speciella upplysningar om ev. sjukdomar, allergier medicinering eller liknande. Vårdnadshavares namn, adress, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare samt telefonnummer till arbetsgivare. På kunds begäran om reducerad avgift samlas en inkomstförfrågan in. Pedagogiskt arbete samt säkerhetsarbete: I det pedagogiska arbete samt i vårt säkerhetsarbete förekommer behandlandet av personuppgifter enligt följande: Barnets namn och bild finns presenterat på förskolans väggar i lokalen. Barnets läroprocesser m.m. under deras tid på på förskolan finns presenterat i barnens egna pärmar samt på väggar i förskolans lokaler samt i dokumentationspärm. Barnens utvecklingsplaner finns placerade i barnens egna pärmar samt i förskolans dator. Eventuella handlingsplaner samt pedagogiska kartläggningar finns i förskolans dator samt i pappersform på kontoret. Barnets namn finns presenterat på listor på förskolans väggar för litteraturläsning, sovvilor, blöjbyte. Barnets namn finns presenterat på matplatser och samlingsplatser samt korgar för sovmaterial (täcken kuddar m.m.) lådor och hyllor. Barnet finns presenterat med bildspel och film på förskolans dator Barn med allergimedicin har sitt namn på de låsta lådor medicinen förvaras i. Barnets namn och närvarotid antecknas i en barnpärm varje dag. Närvarostatistik förs löpande i samma barnpärm. En tillåtelseblankett för hämtning av annan än vårdnadshavare finns i samma barnpärm. En tillåtelseblankett för att barnen får åka buss inom samhället, att förskolan får fotografera samt filma barnen, att förskolan får upprätta en maillista, att förskolan får dela en maillista med övriga vårdnadshavare finns i barnpärmen samt godkännande av våra pedagogiska rutiner och säkerhetsrutiner finns i barnpärmen

Hur vi samlar in data
Du som kund på Solhem lämnar själv in detta i samband med att en ansökan om plats skickas till förskolan alternativt att ett avtal mellan vårdnadshavare och Solhems förskola i Bålsta AB tecknas. Pedagogisk data samlas in under arbetet på förskolan.

Hur data förvaras
Alla uppgifter förvaras dels som papperskopior dels digitalt

Så här använder vi data
Gällande ansökan används informationen för att erbjuda plats på Solhems förskola i Bålsta AB Gällande avtal används informationen till ett avtal om plats på Solhems förskola samt att erhålla barnpeng från Håbo kommun. Gällande inkomstförfrågan används informationen för att vårdnadshavare ska betala korrekt avgift. Gällande barnkort samt tillåtelseblanketter används informationen till vårt säkerhetsarbete. Gällande schema används informationen till att lägga personalens arbetsschema. Gällande uppsägningsblanketten används informationen för att delge Håbo kommun vilka barn som slutar på förskolan Gällande pedagogiskt arbete samt säkerhetsarbete används data för att utforma verksamheten för barngruppen samt varje enskilt barn.

Vem vi delar med oss av data till
Redovisningskonsult Katarina Eningsjö: erhåller information om mailadress samt avgift. Håbo kommun: Erhåller information om det inskrivna barnets namn och personnummer. Håbo kommun erhåller även information om vårdnadshavares namn, gatuadress, postadress, telefonnummer hem, telefonnummer mobil samt e-postadress. Detta för att Solhems förskola ska erhålla den barnpeng som varje barn genererar. Håbo kommun erhåller även information när barnet slutar på Solhems förskola. Mottagande skola: Erhåller barnets utvecklingsplan, överföringsdokument samt eventuell handlingsplan och eller pedagogisk kartläggning. Myndigheter: Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som följer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet. Alla vårdnadshavare: Efter förfrågan och godkännande av varje vårdnadshavare delas en lista ut innehållande barnets namn, vårdnadshavares namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Försäkringskassan: Erhåller information om barnets närvaro/frånvaro (sjuk/ledig) på försäkringskassans begäran.

Hur länge vi sparar data
Data sparas under den tid ert barn är inskrivet på Solhems förskola. Utvecklingsplaner sparas ett år utöver inskrivningstid. Detta på Håbo kommuns begäran. Handlingsplaner/Kartläggningar sparas 3 år. Närvaro/frånvaro sparas på årsbasis.